Nyereményjáték

 1. augusztusi nyereményjáték szabályzata

– Játékszabályzat –

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Királyjátékok.hu (a továbbiakban: Szervezők) által szervezett játékra (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője a : KNK Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító, együttesen Szervezők) székhelye: 4741 Jánkmajtis, Honvéd u. 25.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: A Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.- § b (1) bek. 1pont; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
 2. A Játék leírása
  A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki, adatai megadásával és hozzászólása megírásával részvételi szándékát jelzi a Szervezőknek.
 3. A Játék időtartama
  A Játékban részt venni hozzászólás megírásával lehetséges.

  A játék kezdete: 2021.08.02. 13:00
  A játék vége: 2021.08.22. 19:00

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett hozzászólások érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra
  A Játékra jelentkezni, abban részt venni – a hozzászólás megírásával lehetséges A nyeremény – igénybe vehetőségéhez (átvételéhez) szükséges a pontos név, e-mailcím, telefonszám és település megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag mindezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. FONTOS SZABÁLY: egy Játékos egy hozzászólással legfeljebb egyszer próbálkozhat. A Játékos a hozzászólás megírásával automatikusan elfogadja e Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

 1. Nyeremény
  Toy Story plüss hátizsák – Jesse

(A játéknak egy nyertese lesz.)

A nyeremény átruházható, készpénzre azonban nem váltható.

 1. Sorsolás
  A nyereményszelvényt leadó Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, a Szervezők munkavállalóiból álló sorsolási bizottság előtt.

Sorsolás ideje: 2021.08.22. 20:00

 1. Nyertesek értesítése
  A nyertest Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremények átvételének idejéről és módjáról. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adják át. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.
 2. A nyeremények átadása
  A nyereményt a Játék Szervezője a kiértesítésben megadott formában adja át a nyertesnek. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az át nem vett nyeremény vonatkozásában a Szervező újabb sorsolást tart és újabb pótnyertest hirdet ki.
 3. Adatkezelés
  A Játékosok a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy Személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Szervezők adatbázisába bekerüljenek kizárólag a sorsolás ideje alatt. Az adatszolgáltatás önkéntes. További marketing célú használatra az adatokat a Szervezők nem használják fel. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info törvény) meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is. A Szervező a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.
 4. Felelősség kizárás
  A Szervezők kizárják a felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A játék Szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassák. A Szervezők a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatják. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll módjukban ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
 5. Visszaélések kizárása
  Minden pályázó csak a saját Facebook profiljával és személyes adataival vehet részt a játékban, a csoportos szerveződés, megosztásos csalás a játékból való kizárást vonja maga után.) A Szervezők fenntartják a jogot, hogy vitás esetben kizárják a játékost a sorsolásból.
 6. Egyéb
  A promóció nem a Facebook szervezésével vagy közreműködésével lett szervezve. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép készítése esetén fényképét a Szervezők Facebook oldalukon nyilvánosságra hozzá A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. Információkérés
  A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@kiralyjatekok.hu

 

 

Kelt: Budapest, 2021.08.02.